۳۱ فروردین ۱۳۸۸

طراحي توطئه اي جديد

محسن عباسلو،كانون آوا

بنا به اخبار و گزارشهاي مؤثق رسيده، سركرده گان فرقه خرابكار مجاهدين خلق كه عزم دولت عراق را در اخراج اعضاي فرقه و تخليه نمودن اردوگاه كار اجباري اشرف جدي تلقي نموده و از آنجا كه به خوبي ميدانند هيچ كدام از كشورهاي غربي نيز حاضر به پذيرش آنها نيستند، سياست پراكنده شدن در اطراف ايران را اتخاذ نموده اند.

از آنجا كه فرقه مجاهدين خلق در طول ساليان حيات ننگينش هيچگاه استقلال عمل نداشته و هميشه وابسته و مزدور كشورهاي ديگر بوده است، اين بار نيز اين تصميم رهبر و فرمانده هان ارشد فرقه با هماهنگي و حمايت سرويسهاي امنيتي آمريكا، انگلستان و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و همچنين كشور اردن و مصرگرفته شده يا بهتر است بگوييم كه به فرقه از سوي اين سرويسهاي امنيتي ديكته شده است.

در طول ساليان حضور مزدورانه فرقه خرابكار و ضد ايراني مجاهدين خلق در عراق، يكسري خانه هاي تيمي به دستور شخص مسعود رجوي سركرده خائن فرقه، در كشورهاي عربستان،اردن،تركيه،امارات متحده عربي،كويت و پاكستان تأسيس شده بود كه وظيفه اصلي اعضاي مستقر در اين خانه هاي تيمي جذب نيرو و انتقال آنان به عراق بود.

اما در اين روزها كه مسئولين فرقه مجاهدين دريافته اند بايد خاك عراق را ترك نمايند، آنان تصميم گرفته اند كه كادرهاي مورد اعتماد فرقه را به اين خانه هاي تيمي واقع در كشورهاي همجوار ايران منتقل نمايند. اين كار زير نظارت سروسهاي امنيتي اين كشورها وهمچنين با هماهنگي و پشتيباني سرويسهاي امنيتي آمريكا و انگلستان صورت ميپذيرد.

بنابراين مسئولين فرقه تصميم گرفته اند كه كادرهاي مورد اعتمادشان را به اين خانه هاي تيمي واقع در كشورهاي كويت، امارات متحده عربي، عربستان سعودي، پاكستان و تركيه منتقل نمايند. به اين كشورهاي همسايه بايد نام دو كشور غير همجوار ايران يعني اردن و مصر را نيز اضافه نمود.( انگيزه اصلي كشورهاي عربي در همكاري با فرقه مجاهدين خلق، تضادهاي رو به افزايش و تفابل منافع اين دولتها با دولت ايران ميباشد.)

محورهاي اصلي مأمورريتهاي محوله به افراد مستقر در اين خانه هاي تيمي و نيز افرادي كه قرار است از اردوگاه كار اجباري اشرف به اين خانه هاي تيمي منتقل شوند از اين قرار ميباشد:

1: نفوذ به خاك ايران و جمع آوري و كسب اطلاعات از مراكزمهم نظامي و غير نظامي ايران و انتقال آن به سرويسهاي امنيتي آمريكائي، انگليسي و همچنين كشور محل استقرار.

2: تلاش براي انجام عملياتهاي خرابكارنه در ايران.

3: نفوذ در اجتماعات ايرانيان مقيم اين كشورها و تحت نظر گرفتن و شناسائي آنان.

4: جمع آوري پول و كمك مالي براي فرقه.

5: تبليغ عقايد متحجرانه و ضد انساني فرقه مجاهدين خلق در ميان ايرانيان.

6: گسترش و توسعه فعاليتهاي مافيايي فرقه كه شامل دزدي هاي كلان از اشخاص حقيقي و حقوقي، ترور شخصيتها و گسترش دامنه و حجم ترانزيت و فروش مواد مخدر و قاچاق اسلحه توسط كادرهاي فرقه ميباشد .( كادرهاي فرقه مجاهدين خلق تبحر و تجربه بالائي در فعاليتهاي مافيائي دارند بطوري كه اگر جلوي اين تحركات جديد فرقه گرفته نشود در آينده نزديك مافياي مجاهدين خلق در خاور ميانه تيدبل به مافيائي بزرگ و غير قابل كنترل خواهد شد.)

فرقه مجاهدين خلق در راستاي رسيدن به اين اهداف شومش علاوه بر سرويسهاي امنيتي كشورهاي ياد شده با سازمانهاي تروريستي وباندهاي مافيائي منطقه نيز ارتباطات تنگاتنگي برقرار نموده كه در اين ميان ميتوان از سازمانهاي تروريستي پژاك، طالبان افغاني و پاكستاني، ،جندالله، پ. ك. ك، القا عده و همچنين قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر افغاني و پاكستاني نام برد.

در همين راستا طي روزها و هفته هاي گذشته دهها تن از كادرهاي مورد اعتماد فرقه از پادگان مريم واقع در اور سورواز فرانسه و همچنين از ديگر كشورهاي اروپائي به اين خانه هاي تيمي منتقل شده اند. اين افراد مأموريت دارند كه مقدمات انتقال كادرهاي مورد اعتماد فرقه از اردوگاه كار اجباري اشرف به اين خانه هاي تيمي را فراهم نمايند.

به ايرانيان عزيز مستقر در كشورهاي ياد شده متذكر ميشوم بيشتر مراقب بوده كه توسط فرقه مجاهدين خلق مورد سوء استفاده قرار نگرفته و فريب اين فرقه جنايتكار را نخورند.

كشورهاي عربي منطقه نيز بدانند كه همكاري با فرقه خرابكار مجاهدين خلق نتيجه سودمند و منفعتي براي آنان به دنبال ندارد كه هيچ، بلكه از شر و نكبت حضور اعضاي فرقه در امان نمانده و تاوان سنگيني بايد پرداخت نمايند كه كمترين آن به خطر انداختن امنيت ملي كشور خودشان توسط اعضاي اين فرقه بوده و شهروندان اين كشورها نيز اولين قربانيان آن خواهند بود.

اخبار و گزارشات تكميلي در اين زمينه را در اسرع وقت به اطلاع افكار عمومي خواهم رساند.

پست الكترونيك جهت دريافت نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين و خواننده گان محترم مطلب: mohsen.abbaslou@iran-aawa.com

محسن عباسلو،كانون آوا

19.04.2009


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر شما در باره مطلب فوق چیست؟